Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY, OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 
Niniejsze Oświadczenie jest częścią wzajemnych ustaleń pomiędzy Państwem jako Odbiorcą a firmą PPHU ORION JAROSŁAW KASPRZYK  jako Dostawcą. Strony łączy współpraca w zakresie dostaw towarów i usług, w związku z wykonywaniem której Dostawca przetwarza dane osobowe swoich Odbiorców. Niniejsze oświadczenie służy uregulowaniu zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. Niniejsze Oświadczenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku lub w dacie zawarcia Umowy handlowej, o ile umowa ta zawarta zostaje po wskazanej powyżej dacie. 
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PPHU ORION JAROSŁAW KASPRZYK, zwana dalej „Firma ORION“

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do Administratora danych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: administrator@orionjk.com.pl lub  adres pocztowy: Administrator Danych; PPHU ORION JAROSŁAW KASPRZYK  ul. Mała 12; 42-100 Kłobuck 

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie dobrowolnie podczas rozpoczęcia współpracy pomiędzy nami (kiedy kupiłeś u nas po raz pierwszy towar), a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi pomiędzy nami, polegającymi na realizowaniu  procesu sprzedaży / dystrybucji, sprzedaży i analiz sprzedażowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę ORION?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 • umożliwienia świadczenia Tobie naszych usług;
 • umożliwienia transakcji i płatności za towary sprzedane Tobie przez Firmę ORION; 
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację; 
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy) czy pocztę e;mail lub kontakt bezpośredni; 
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem naszych usług. 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

 
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy ORION, którym jest:
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Firmy ORION, towarów sprzedawanych przez Firmę  ORION lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez telefon, e-mail czy też bezpośrednio;
 • wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zamieszczania ofert, przeprowadzenia przez Firmę ORION badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności komunikacji pomiędzy nami, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i Twoich potrzeb;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, targów, konkursów oraz innych akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 • organizowanie konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.  

 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
 • pełne dane identyfikacyjne osobowe;
 • adres, adres e-mail, telefon;
 • pełne dane identyfikacyjne firmy. 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł kupować od nas towarów. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.  

 
Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych? 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę ORION; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,  dostawcy naszego systemu operacyjnego, dostawcom towarów, firmom ubezpieczeniowym, firmom wspierającym promocję ofert, współpracujących w ramach kampanii marketingowych.  
Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych; • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 
 
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 
 
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. 
Profilowanie danych osobowych przez Firmę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy potrzeb celem jak najlepszego dostosowania oferty Firmy. 
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.